Σύντομο Βιογραφικό - Συνεργάτες

Ο κ. Νικόλαος Χούντας είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Α.Μ.ΣΟΕΛ 18391).

Έχει πάνω απο 25 χρόνια επαγγελματική εμπειρία και εργάστηκε για πολλά χρόνια και ήταν υπεύθυνος, σε σημαντικά ελεγκτικά έργα στις εταιρείες «PRICEWATERHOUSECOOPERS» και «Ernst & Young» στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ως συνεργαζόμενος εγγεγραμμένος ή μέτοχος Ορκωτός ελεγκτής στις εταιρείες «UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε» και «ABACUS Ελεγκτική ΑΕ», διενήργησε και έχει χορηγήσει έκθεση ελέγχου σε πλείστες εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς (βλέπε πίνακα 1 και 2).

Συνοπτικά έχει πολλή σημαντική εμπειρία στον έλεγχο Δημόσιων οργανισμών και Νοσοκομείων καθώς και μεγάλων πολυεθνικών η μεσαίου μεγέθους Ελληνικών επιχειρήσεων που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα η τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε χρηματοοικονομικά (MSc in Financial Managerial Controls, University of Southampton, U.K.). Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Μιλάει εξαιρετικά Αγγλικά και πολύ καλά Γερμανικά.

Συνεργάτες - Σύμβουλοι

Ανάλογα με το αντικείμενο του ελέγχου και τις απαιτήσεις του κάθε έργου κατά περίπτωση, χρησιμοποιούνται και υπηρεσίες από συνεργάτες Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές η εξειδικευμένους επιστήμονες σε φορολογικά και οικονομικά αντικείμενα με εξαιρετικά μεγάλη και εξειδικευμένη εμπειρία που εργάζονται η έχουν εργασθεί στις πλέον γνωστές και εξειδικευμένες εταιρείας στην Ελληνική αγορά.