Παρχόμενες Υπηρεσίες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Υποχρεωτικοί Διαχειριστικοί Τακτικοί Έλεγχοι Επιχειρήσεων των Κ.Ν.2190/1920 Α.Ε. και Ν.3190/1955, Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρειών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ομίλων Εταιρειών οι οποίες έχουν καταρτιστεί με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα η τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

 • Υποχρεωτικοί Διαχειριστικοί Τακτικοί Έλεγχοι, Περιοδικών και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Κοινωφελών Ιδρυμάτων κλπ.

 • Προαιρετικούς Διαχειριστικούς Ελέγχους και αξιολογήσεις συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου επιχειρήσεων.


ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (I.F.R.S.-Δ.Π.Χ.Α.)

 • Υποστήριξη επιχειρήσεων για την μετάβαση στα Δ.Π.Χ.Α.

 • Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

 • Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Ομίλων Επιχειρήσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.


ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

 • Αποτιμήσεις επιχειρήσεων.

 • Συγχωνεύσεις, μετατροπές, απορροφήσεις, εισφορές κλάδου ή / και αποτιμήσεις επιχειρήσεων, με την υποστήριξη της διαδικασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2166/1993 και Ν.1297/1972).

 • Μειώσεις Μετοχικού Κεφαλαίου.

 • Πραγματογνωμοσύνες ή / και Ειδικοί Έλεγχοι.

 • Εξαγορές επιχειρήσεων, κλπ