Προφίλ

 

Επαγγελματική εμπειρία

Εταιρεία : LEVERAGE AUDIT A.E. – Αθήνα (Μάιος 2018 - )

Θέση : Μέτοχος - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Καθήκοντα: Υπεύθυνος ορκωτός ελεγκτής για τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν διάφορες εταιρείες και Οργανισμοί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα η τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.


Εταιρεία : ABACUS Ελεγκτική Α.Ε. – Αθήνα (Ιαν 2013 – Δεκ 2017 )

Θέση : Μέτοχος - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Καθήκοντα: Υπεύθυνος ορκωτός ελεγκτής για τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν διάφορες εταιρείες και Οργανισμοί, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα η τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εταιρείες SANTEL AE, FRESH MEAT SA, LT PYRKAL CJSC, Γενική Ανακυκλώσεως ΑΕ, θυγατρικές εταιρείες του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΔΙΑΒΗΠΕΘΙΒ, ΑΦΣΕΛ, STEELMET EXPORT, ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ και άλλες), διάφορα Νοσοκομεία και επιχειρήσεις Δημοσίου και λοιπές επιχειρήσεις.


Εταιρεία : ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές – Αθήνα (Ιουν. 2006 – Δεκ. 2012)

Θέση : Συνεργαζόμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Καθήκοντα: Υπεύθυνος ορκωτός ελεγκτής (από το 2007) για τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσαν διάφοροι οργανισμοί η εταιρείες όπως, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε., Δήμος Φιλοθέης, Κυζηρίδης ΑΕΒΕ, ΔΕΥΑ Αμαρυνθίων και λοιποί.

Επίσης ήταν υπεύθυνος της ομάδας για τον έλεγχο σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για τον όμιλο ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕ, εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑΑ, καθώς επίσης και για άλλες εταιρείες για τον έλεγχο και μετατροπή των οικονομικών τους καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για την εισαγωγή τους στην παράλληλη αγορά του ΧΑΑ.


Εταιρεία : ΤΕΛΛΑΣ Α.Ε – Αθήνα (2003 - 2005)

Θέση : Διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Καθήκοντα: Υπεύθυνος για το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, υπόλογος και αναφερόμενος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η ΤΕΛΛΑΣ ΑΕ την περίοδο αυτή ήταν η σημαντικότερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα μετά τον ΟΤΕ, με μετόχους την WIND SPA και ΔΕΗ ΑΕ (50% έκαστος).


Εταιρεία : Ernst & Young (Hellas ) Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ – Αθήνα (1997- 2002)

Θέση : Audit Senior Manager

Καθήκοντα: Υπεύθυνος για τον έλεγχο σύμφωνα με τα ελληνικά και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για σημαντικούς πελάτες της εταιρείας σε βιομηχανία, υπηρεσίες και εμπόριο.

Οι πελάτες για τους οποίους ήμουν υπεύθυνος ως Senior Manager αφορούν εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Όμιλος εταιρειών ΔΟΛ, Βουλιαγμένη Αστήρ Παλάς ΑΕ και Χ. Μπεμρουμπής Α.Ε) καθώς επίσης και σημαντικές θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα (Friesland Hellas SA, Diesel SA, Sephora Marinopoulos SA κλπ), τον έλεγχο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και λοιπές εταιρείες.

Τα προηγούμενα χρόνια η εμπειρία μου αφορά επίσης την ευθύνη και διαχείριση του ελέγχου ενοποίησης για τον όμιλο των εταιρειών Καπνική Μιχαιλίδης ΑΕ (όμιλος με θυγατρικές σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης), καθώς και έλεγχο στις εταιρείες ΕΛΒΑΛ ΑΕ, ΕΤΕΜ ΑΕ και λοιπές εταιρείες.

Για πάνω από ένα χρόνο (1999-2000) ήμουν υπεύθυνος για τακτικούς και ειδικούς ελέγχους σε σημαντικούς πελάτες στην Νοτιανατολική Ευρώπη (Σκόπια, Βουκουρέστι, Σόφια) σε τομείς ενέργειας (Okta AD), υφαντουργίας (Teteks AD), τηλεπικοινωνίες (Bulfon AD – IntraRom ), εμπόριο καπνών κλπ.


Εταιρεία : Coopers & Lybrand Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ – Αθήνα (1991- 1996)

Θέση : Audit Supervisor

Καθήκοντα: Υπεύθυνος ως Supervisor για τον έλεγχο σημαντικών πελατών όπως Levis, Fiat Credit, Marinopoulos AVETTE, Emiko και λοιπές εταιρείες.

Συμμετοχή σε τακτικούς και ειδικούς ελέγχους σε σημαντικές εταιρείες όπως Τσιμέντα Χαλκίδος, Τσιμέντα Χάλυψ, Ολυμπιακή Αεροπορία, Τράπεζα Πειραιώς, εξαγορά της Interbank από την Eurobank, και λοιπά έργα ελέγχου.


Εκπαίδευση

Master of Science in Financial Managerial Controls (1988-1989)

Accounting and Management Sciences Department - University of Southampton (U.K.)

Πτυχίο Οικονομικών επιστημών (1980-1984)

Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (AΣOEE)


Σεμινάρια

Σεμινάρια σε θέματα ελέγχου, Φορολογίας και Λογιστικά κλπ από το ΣΟΕΛ (περίπου 2-8 ημέρες κάθε χρόνο)

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (από Intercollege 2006 και 2002).

Σεμινάριο Εσωτερικού Ελέγχου ώς το διεθνές πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ιουλ. 2002) καθώς και λοιπά σχετικά σεμινάρια και παρουσιάσεις.

Διάφορα ενδοεταιρικά σεμινάρια στις εταιρείες Ε&Υ και C&L σε θέματα Ελεγκτικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Μακροχρόνιο Φορολογικό σεμινάριο από το ΕΛΚΕΠΑ (1990)


Ξένες γλώσσες

Αγγλικά (εξαιρετικά), Γερμανικά (πολύ καλά), Γαλλικά (μέτρια).


Συμμετοχή σε επαγγελματικές ενώσεις

Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από τον Μάιο του 2003 (ΑΜ ΣΟΕΛ 18391).

Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος


Λοιπές πληροφορίες

Επαγγελματικό προφίλ σε www.linkedin.com/NIKOS HOUNTAS

Ημερομηνία γέννησης : 3/4/1960

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί